തൃശൂർ : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

തൃശൂർ : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

തൃശൂർ : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

തൃശൂർ : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

LogoTRans

ഗ്രാമതല പ്രൊഫെഷനലുകൾ

  •  
   Strength indicator
 • FB അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് 
 • താങ്കളെ ക്കുറിച്ചു ഒരു ലഘു വിവരണം നൽകുക (സംഘടന പ്രവർത്തനം, സമുദായ പ്രവർത്തനം, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം, ജോലി, കുടുംബം, വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ, എക്സ്പീരിയൻസ്, ലഭിച്ച പരിശീലനങ്ങൾ, മറ്റു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ....
 •  
 •  
 •  
  Log In | Lost Password

Free training, paid-training, partial-paid-training, sponsored-training, etc are subject to the factors such as the income-level, aptitude, being available, etc. 

Legal warning!

അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ ഉടൻ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ( കമെന്റുകളിലെ Report option ക്ലിക് ചെയ്‌താൽ മതി. വസ്തുതാപരം എന്ന് ബോദ്ധ്യമായാൽ അത്തരം വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടും പോസ്റ്റുകളും comments കളും remove ചെയ്യുന്നതാണ്. പോസ്റ്റുകളുടെയും comments കളുടെയും മറ്റു upload ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകൾ , വിഡിയോകൾ, ഫയലുകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം അവ ഇടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെയാണ്!

The Administrator

0 Comments